Visibility Fair – Online Market

Visibility Fair – Online Market

26 Sep 2021, Posted by kate_mercer in #artsnewydd, Out & About

SHOP / SIOP – https://tresstle.com/events/visibility-fair/

Between Monday, 27th September to Friday, 1st October 2021 between 10:00am – 10:00pm – I shall be taking part in Handmade Hour and Just A Card’s Online market, the Visibility Fair.

The Visibility Fair is a collaborative fair brought to you by HandmadeHour and JUST A CARD, where over 400 small businesses, artists, makers and independent shops are showcasing their work. You can shop via the dedicated Visibility Fair page on Tresstle here. Participants’ will ALSO feature until the end of JUST A CARD – INDIE WEEK on the 26th November 2021.

Please note that all exhibitors are categorised on the Tresstle link if you are looking for something in particular.

In a recent Instagram post, Just A Card wrote:

One of the most common reasons people don’t buy from independents….is they don’t know about you. They don’t know where to find your wonderful websites, Etsy shops, fantastic work/small business, and if that’s the case it’s irrelevant how much time, effort and passion you put in.

The aim of VISIBILITY FAIR, and JUST A CARD – Indie Week is to unite us ALL, so collectively we shout loud and proud, not only about our own work, but others too. So share the posters and resources on the platform. Follow other independents taking part, start your Christmas shopping early. Share the businesses you buy from…”

Supporting others is at the heart of the event and their wider campaign, and culminating on World Handmade Day on Friday 1st October 2021, it’s an amazing opportunity to discover, support and celebrate independents and small businesses online!

The link to VISIBILITY FAIR will be LIVE at 10am tomorrow on @tresstle_ – an online platform for small businesses to sell online at virtual events. If you missed out on taking part with the Visibility Fair this time, JUST A CARD – INDIE WEEK is just around the corner… follow this link to visit Just A Card Instagram and find out more.

At 10am on Monday 27th September 2021 the event and stall links will go live – you will then be able to browse and shop from stallholders at your leisure.

TTFN – K x

#VisibilityFair #HandmadeHour #Justacard

About Handmade Hour

Handmade Hour is a community resource that promotes and supports the work of independent and small businesses online. #HandmadeHour takes place on Twitter every Wednesday @ 7:30pm & Sunday @ 8:00 pm.

https://www.instagram.com/handmade_hour

https://twitter.com/HandmadeHour

About JUST A CARD

JUST A CARD is a grassroots campaign on a mission to encourage people to support, value and buy from artists, makers, independent shops and small businesses. Every sale, even just a card, is vital to their prosperity and survival.

https://www.justacard.org/

About Tresstle

Tresstle is a brand new platform that has been created to support the creative community to showcase at online events with fellow small businesses.

Offline selling at events has been around as long as the history books can report and whilst the pandemic created many problems it made us realise that we needed events to happen online too! Benefits include increased brand awareness, the ability to reach customers outside of your geographical area, collaborations with new businesses that might complement your brand, increased social media followers and SALES!

https://tresstle.com

Rhwng dydd Llun, 27ain Medi a dydd Gwener, 1af Hydref 2021 rhwng 10:00 am – 10:00 pm – byddaf yn cymryd rhan ym marchnad Awr Llaw a marchnad Ar-lein Just A Card, y Ffair Welededd.

Mae’r Ffair Welededd yn ffair gydweithredol a ddaeth â chi gan HandmadeHour a JUST A CARD, lle mae dros 400 o fusnesau bach, artistiaid, gwneuthurwyr a siopau annibynnol yn arddangos eu gwaith. Gallwch siopa trwy’r dudalen bwrpasol Ffair Welededd ar Tresstle yma. Bydd ‘cyfranogwyr’ HEFYD yn ymddangos tan ddiwedd DIM OND CERDYN – WYTHNOS INDIE ar 26 Tachwedd 2021.

Sylwch fod yr holl arddangoswyr wedi’u categoreiddio ar ddolen Tresstle os ydych chi’n chwilio am rywbeth yn benodol.

Mewn swydd Instagram ddiweddar, ysgrifennodd Just A Card:

“Un o’r rhesymau mwyaf cyffredin nad yw pobl yn ei brynu gan gwmnïau annibynnol … nad ydyn nhw’n gwybod amdanoch chi. Nid ydyn nhw’n gwybod ble i ddod o hyd i’ch gwefannau rhyfeddol, siopau Etsy, gwaith gwych / busnes bach, ac os dyna’r achos mae’n amherthnasol faint o amser, ymdrech ac angerdd rydych chi’n ei roi i mewn.

Nod TEG GWEITHGAREDD, a DIM CERDYN – Wythnos Indie yw ein huno BOB UN, felly gyda’n gilydd rydym yn gweiddi’n uchel ac yn falch, nid yn unig am ein gwaith ein hunain, ond eraill hefyd. Felly rhannwch y posteri a’r adnoddau ar y platfform. Dilynwch gwmnïau annibynnol eraill sy’n cymryd rhan, dechreuwch eich siopa Nadolig yn gynnar. Rhannwch y busnesau rydych chi’n eu prynu oddi wrth… “

Mae cefnogi eraill wrth wraidd y digwyddiad a’u hymgyrch ehangach, ac yn gorffen ar Ddiwrnod y Byd â Llaw ddydd Gwener 1 Hydref 2021, mae’n gyfle anhygoel i ddarganfod, cefnogi a dathlu cwmnïau annibynnol a busnesau bach ar-lein!

Bydd y ddolen i VISIBILITY FAIR yn FYW am 10am yfory ar @tresstle_ – platfform ar-lein i fusnesau bach ei werthu ar-lein mewn digwyddiadau rhithwir. Os gwnaethoch chi fethu â chymryd rhan gyda’r Ffair Welededd y tro hwn, DIM OND CERDYN – WYTHNOS INDIE rownd y gornel… dilynwch y ddolen hon i ymweld â Just A Card Instagram a darganfod mwy.

Am 10am ddydd Llun 27 Medi 2021 bydd y digwyddiad a dolenni stondinau yn mynd yn fyw – yna byddwch yn gallu pori a siopa gan stondinwyr wrth eich hamdden.

TTFN – K x

#VisibilityFair #HandmadeHour #Justacard

Am Handmade Hour

Adnodd cymunedol yw Handmade Hour sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi gwaith busnesau annibynnol a bach ar-lein. Mae #HandmadeHour yn digwydd ar Twitter bob dydd Mercher @ 7:30 pm a dydd Sul @ 8:00 yp.

https://www.instagram.com/handmade_hour

https://twitter.com/HandmadeHour

Am Just A Card

Mae JUST A CARD yn ymgyrch llawr gwlad ar genhadaeth i annog pobl i gefnogi, gwerthfawrogi a phrynu gan artistiaid, gwneuthurwyr, siopau annibynnol a busnesau bach. Mae pob gwerthiant, hyd yn oed cerdyn yn unig, yn hanfodol i’w ffyniant a’u goroesiad.

https://www.justacard.org/

Am Tresstle

Mae Tresstle yn blatfform newydd sbon sydd wedi’i greu i gefnogi’r gymuned greadigol i arddangos mewn digwyddiadau ar-lein gyda chyd-fusnesau bach.

Mae gwerthu all-lein mewn digwyddiadau wedi bod o gwmpas cyhyd ag y gall y llyfrau hanes adrodd ac er bod y pandemig wedi creu llawer o broblemau gwnaeth i ni sylweddoli bod angen i ddigwyddiadau ddigwydd ar-lein hefyd! Ymhlith y buddion mae mwy o ymwybyddiaeth brand, y gallu i gyrraedd cwsmeriaid y tu allan i’ch ardal ddaearyddol, cydweithrediadau â busnesau newydd a allai ategu’ch brand, mwy o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol a GWERTHU!

https://tresstle.com