Share The Love with Newport Live

Share The Love with Newport Live

09 Feb 2021, Posted by kate_mercer in #artsnewydd, Community, Funded projects, Newport, Out & About, Wales, Work in progress

Back in January this year, Newport Live launched their Share the Love project. Running between St Dwynwen’s Day (25th January) and St Valentine’s Day (14th February), the Arts Development Team based at The Riverfront Theatre & Arts Centre worked along with pupils in Newport Live’s Alternative Education scheme to put together well being packs for isolated individuals in our community. The packs, focused on keeping people creative and active, include:

Resources from local artists and school children.

Craft activities.

A bulb to pot and grow as the seasons change.

Sweet treats.

Links to fitness and well being resources.

Danielle Rowlands, of The Riverfront’s Arts Development team, said: “Teams across Newport Live are working on Share The Love, a project hoping to bring some cheer in a dark and dreary period. The project highlights opportunities to engage in lots of lovely activity, places to get support and remind people of the care and love being shared across our community. It is primarily aimed at isolated older adults but with the wider hope that we connect with as many people as possible and encourage them to share the love.”

Read more about the full project here: http://www.newportlive.co.uk/en/community-support/community-arts-development/our-projects-programmes-and-initiatives/share-love/

Yn ôl ym mis Ionawr eleni, lansiodd Newport Live eu prosiect Rhannu’r Cariad. Gan redeg rhwng Dydd San Dwynwen (25 Ionawr) a Dydd San Ffolant (14eg Chwefror), gweithiodd Tîm Datblygu’r Celfyddydau yng Nghanolfan Theatr a Chelfyddydau Riverfront ynghyd â disgyblion yng nghynllun Addysg Amgen Newport Live i lunio pecynnau lles ar gyfer unigolion ynysig yn ein cymuned. Mae’r pecynnau, sy’n canolbwyntio ar gadw pobl yn greadigol ac yn egnïol, yn cynnwys:

Adnoddau gan artistiaid lleol a phlant ysgol.

Gweithgareddau crefft.

Bwlb i’w botio a thyfu wrth i’r tymhorau newid.

Danteithion melys.

Dolenni i adnoddau ffitrwydd a lles.

Dywedodd Danielle Rowlands, o dîm Datblygu Celfyddydau The Riverfront: “Mae timau ar draws Casnewydd Live yn gweithio ar Share The Love, prosiect sy’n gobeithio dod â rhywfaint o hwyl mewn cyfnod tywyll a breuddwydiol. Mae’r prosiect yn tynnu sylw at gyfleoedd i gymryd rhan mewn llawer o weithgaredd hyfryd, lleoedd i gael cefnogaeth ac atgoffa pobl o’r gofal a’r cariad sy’n cael eu rhannu ar draws ein cymuned. Fe’i hanelir yn bennaf at oedolion hŷn ynysig ond gyda’r gobaith ehangach ein bod yn cysylltu â chymaint o bobl â phosibl a’u hannog i rannu’r cariad. “

Darllenwch fwy am y prosiect llawn yma: http://www.newportlive.co.uk/cy/community-support/community-arts-development/our-projects-programmes-and-initiatives/share-love/

.

.

Whilst clearly one small part of a wonderful Newport whole, I am pleased to be one of the local artists contributing to this project with my postcard art – We Can Be Together Apart / Gallwn Fod Gyda’n Gillydd Ar Wahân. I would particularly like to say thank you to Newport Live for sponsoring the postcards and postage.

Find out more about what the other artists are up to in order to Share The Love with Newport:

Er fy mod yn amlwg yn un rhan fach o gyfanwaith rhyfeddol Casnewydd, rwy’n falch o fod yn un o’r artistiaid lleol sy’n cyfrannu at y prosiect hwn gyda’m celf cerdyn post – We Can Be Together Apart / Gallwn Fod Gyda’n Gillydd Ar Wahân. Hoffwn ddweud yn arbennig diolch i Newport Live am noddi’r cardiau post a’r postio.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae’r artistiaid eraill yn ei wneud er mwyn Rhannu’r Cariad â Casnewydd:

Art Clwb with Naz

Ballet Cymru

CONSUMERSMITH – May Love Be What You Remember Most

Folk On The Footbridge

Memories of the Transporter Bridge

Tin Shed Theatre Company CIC – Happenus

.

GET INVOLVED

Newport Live would love for you to get creative on the same theme as this painting and share with us what you create! You could draw, write a poem, paint, rap, dance or any other way you’d like.

Please send your artwork to us or email us a copy or video to Sally-Anne Evans at Sally-Anne.Evans@newportlive.co.uk or The Riverfront, Kingsway, Newport, NP20 1HG by 12th February 2021 where the team will be creating a gallery of all the works sent in for Newport to enjoy.

CYMRHYD RHAN

Byddai Newport Live wrth ei fodd pe baech chi’n greadigol ar yr un thema â’r paentiad hwn a rhannu gyda ni yr hyn rydych chi’n ei greu! Fe allech chi dynnu llun, ysgrifennu cerdd, paentio, rapio, dawnsio neu unrhyw ffordd arall yr hoffech chi.

Anfonwch eich gwaith celf neu e-bostiwch gopi neu fideo at Sally-Anne Evans yn Sally-Anne.Evans@newportlive.co.uk neu The Riverfront, Kingsway, Casnewydd, NP20 1HG erbyn 12fed Chwefror 2021 lle bydd y tîm yn creu oriel o yr holl weithiau a anfonwyd i mewn i Gasnewydd eu mwynhau.